APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Ugdymo planas
Pamokų laikas, tvarkaraščiai
Pažangos ir pasiekimų vertinimas
Specialusis ugdymas
Teisės aktai
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
VEIKLA » Pažangos ir pasiekimų vertinimas
spausdinti
MOKINIŲ  PAŽANGOS  IR  PASIEKIMŲ  VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 
    I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, diagnostinių darbų krūvį, tėvų apie mokinių mokymosi sėkmingumą, informavimą.
2. Apraše aptariami vertinimo sistemos reglamentavimas,  tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo procese ir baigus pradinio ugdymo programą, tėvų informavimo tvarka.
3. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais poreikiais, atitinkančiais ugdymo(si) tikslus. Vertinama individuali mokinio pažanga, bendrieji ir dalyko gebėjimai mokinio pasiekimus lyginant su ankstesniais.
4. Organizuojant priešmokyklinį ugdymą vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.     

    II. VERTINIMO SISTEMOS REGLAMENTAVIMAS 
 
5. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis šiais dokumentais:  
5.1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-384);
5.2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150);
5.3. Pradinio ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ĮSAK-113 (Žin., 2003, Nr. 18-798);
5.4. Bendruoju 2011-2013 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio  7 d. įsakymu Nr. V-1017.5.5. Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo rekomendacijomis (prieiga per internetą www.upc.smm.lt)       

   III. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 
 

6. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei saugioje ir informatyvioje aplinkoje;
7. Vertinimo uždaviniai:
7.1 padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses,  įsivertinti savo  pasiekimų lygmenį, išmokti sąmoningai mokytis;
7.2 padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį, metodus, nustatyti savo darbo kokybę;
7.3 suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio pažangą ir pasiekimus, stiprinti ryšius tarp mokinio, jo tėvų, mokyklos;  
7.4 padėti mokyklai nustatyti savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių poreikius tenkinančią pagalbą;
8. Vertinant mokinius vadovaujamasi šiais principais:
8.1 humaniškumo. Kiekvienas vaikas gerbiamas, mylimas, psichologiškai saugus, sugebantis adekvačiai vertinti save;
8.2 individualumo. Vertinimo sistema fiksuoja individualią kiekvieno vaiko pažangą – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.
8.3 aiškumo, skaidrumo. Visi vertinimo proceso dalyviai (mokiniai, mokytojai, jų tėvai) žino vertinimo kriterijus, vertinimo būdus, vengiama pernelyg didelio formalizavimo.
8.4. pozityvumo, konstruktyvumo, objektyvumo. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: žinios, supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos, nurodomos spragos, padedama jas taisyti. Vertinant vadovaujamasi 5.1-5.5 punktuose nurodytais dokumentais;
8.5 veiksmingumo. Naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos šiuolaikinės vertinimo metodikos.
8.6 Vertinimas, skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 

    IV. MOKINIO PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA  

9. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes.
10. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas:
10.1. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu (mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą), teikiant mokiniui informaciją (kiekvieną pamoką mokytojas mokiniui suteikia grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą, t.y. parodo, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta pamokos uždaviniuose); (apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą mokinio darbuose, elektroniniame dienyne);
10.2. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti  individualią pagalbą kiekvienam mokiniui įveikti sunkumus.
10.2.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas;
10.2.2. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.)
10.3 Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio (pusmečių)  ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius.
       

      V. MOKINIO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO FIKSAVIMAS
 

Mokinių pasiekimai fiksuojami:  
11. Mokinių darbuose, mokytojų pasirinktose formuojamojo vertinimo fiksavimo formose.
12. Elektroniniame dienyne, pagal poreikį įrašant komentarus apie kasdieninius mokinių pasiekimus, pažangą, spragas, diagnostinių darbų rezultatus.
13. Vertinimo aplankuose, kuriuose kaupiama informacija apie mokinio mokymosi raidą, pasiekimus, pažangą, t.p. diagnostiniai darbai, apibendrinamieji aprašai.
14. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne (Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriui neatlikus nuostatų suderinimo procedūrų ir popieriniame dienyne):
14.1. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;
14. 2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“;
14.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“;    
15. Mokslo metų pabaigoje užpildomas mokinio Pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas:
15.1 vertinimo aprašas parengtas vadovaujantis ilgalaikiu metų planu ir Bendrojoje programoje pateiktais atskirų dalykų Mokinių pasiekimų bei Pasiekimų lygių požymių aprašais.
15.2 vertinimo aprašo skiltyje „Pasiekimų lygis“ sutartiniu ženklu pažymima, kokį pasiekimų lygį pagal Bendrojoje programoje nusakytus pasiekimų lygių požymius mokslo metų pabaigoje atitinka konkretaus mokinio pasiekimai.
15.3 vertinimo aprašo skiltyje „Komentarai / rekomendacijos“ pateikiami komentarai, rekomendacijos, siūlymai, ką reiktų daryti siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų; užfiksuojama, jei pastebima, nors ir nedidelė  mokinio pažanga ir pan. Apibendrintas dalykų pasiekimo lygis įrašomas į elektroninį dienyną.
15.4 Rekomenduojama vertinimo aprašą parengti mokslo metų pradžioje, kad mokytojas galėtų bet kuriuo metu žymėti, ką jau geba mokinys. Mokinys įsivertina savo sėkmę, tėvai supažindinami su mokinio pasiekimais.
16. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

  
    VI. TĖVŲ, GLOBĖJŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ 

17. Klasių auklėtojai organizuoja tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu -  mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijais, procedūromis ir tvarka.
18. Individuali informacija perduodama pokalbių su tėvais metu.
19. Mokinio sąsiuviniuose, diagnostiniuose bei kituose raštu atliktuose darbuose fiksuojama informacija, komentarai.
20. Pusmečio pabaigoje (esant poreikiui – dažniau) tėvai susipažįsta su mokinio darbų vertinimo aplanku.
21. Mokymosi pasiekimų lygmuo fiksuojami elektroniniame dienyne bei Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše.
22. Apie vaiko mokymosi sunkumus, pažangą mokytoja taip pat gali informuoti tėvus asmeniškai elektroniniu laišku arba per tamo.lt sistemą.
         

      VII. PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS
 

23. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų vertinimas vykdomas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.  birželio 22 d. Nr. ISAK-1180
24. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ugdomi pagal 3 modelį – mišraus amžiaus grupė.
25. Vaikų pažanga vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus;
26. Pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų lape pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę;
27. Vaikų vertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje;
28. Per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios pedagogas atlieka vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą, o įgyvendinus programą, atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertimą ir eisiančių į 1 klasę vaikų laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

      VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 29. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema esant reikalui gali būti tobulinama.
 30. Mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose.
 31. Mokytojams rekomenduojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, projektai, seminarai, gerosios patirties sklaida, susijusi su vertinimo sistemos pradinėse klasėse tobulinimu.
  

PRITARTA

Mokytojų tarybos posėdyje 2011-08-31
Protokolas Nr. 1